Hướng dẫn phân loại dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP(08/11/2023)

Ngày 08/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5115/BXD-HĐXD gửi Liên danh tư vấn NSC và NJS-OCG-ICC-CEEN hướng dẫn phân loại dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) đối với dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày :